hits

Tap av statsborgerskap

kommentarer 28 kommentarer

Mange har med rette reagert på justisministerens uakseptable retorikk overfor det stortingskomiteflertallet som ikke stemte for å vedta deler av regjeringens lovforslag om nye bestemmelser om tap av statsborgerskap.

Faksimile av innlegg på justisminister Sylvi Listhaugs Facebook-side 9, mars 2018

Mange har imidlertid tilsynelatende ikke satt seg helt inn i selve lovforslaget og hvilken del av det som Stortingets kommunal- og forvaltningskomite ikke ville vedta.

Justisministeren har selv bidratt til en grov feilfremstilling, når hun har formidlet at det som ble stemt ned var hjemmel til å ta statsborgerskapet fra "fremmedkrigere og terrorister". Den delen av forslaget som ble stemt ned, dreide seg om personer som ikke er dømt for noe.

Forslaget er nemlig todelt (og begge deler forutsetter av personen i utgangspunktet har et annet statsborgerskap i tillegg til sitt norske):

Den ene delen er at det som del av straffedommen mot personer som er funnet skyldig i visse straffbare handlinger (herunder terrorhandlinger) og som i tillegg har "utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser", som del av straffedommen kan dømmes til å miste sitt norske statsborgerskap.

Denne delen av forslaget er i samsvar med hva som ble anbefalt i den offentlige utredningen NOU 2015:4 som regjeringen innhentet som grunnlag for arbeidet med mulig lovendring.

Denne delen av forslaget var det også flertall for i komiteen. Dette vil derfor sikkert bli vedtatt av Stortinget senere denne uken, som ny paragraf 26a i statsborgerskapsloven.

Den andre delen går ut på at også personer som ikke er dømt for noe straffbart forhold, skulle kunne fratas sitt norske statsborgerskap, dersom vedkommende har "utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser [...] av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser". Regjeringen har forslått at dette kunne avgjøres administrativt (det vil si av forvaltningen), slik at vedkommende person eventuelt selv må bringe vedtaket inn for domstolene, dersom han/hun ville få vedtaket overprøvd.

Denne delen av forslaget er ikke i samsvar med anbefalingene i NOU 2015:4.

I komiteen var det imidlertid flertall for å vedta selve hjemmelen, men flertallet mente at det kunne være snakk om et så vidt inngripende vedtak, at det ? i likhet med i de tilfeller der det samme skjer som ledd i en straffesak ? burde besluttes av domstolene.

Det er altså bare i dette spørsmålet at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ikke fikk med seg komiteflertallet. På dette punktet ble det innstilt på at "Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake med forslag om at tilbakekall av statsborgerskap, uavhengig av årsak, skal avgjøres av domstolen".

Uten å gå i dybden på spørsmålet her, nevner jeg at den delen av forslaget som ble stemt ned, også juridisk sett, reiser kompliserte og nyanserte spørsmål.

Det dreier seg i utgangspunktet om en type inngrep som formelt sett typisk hører under forvaltningen (med eventuell etterfølgende domstolsprøving av vedtaket). Samtidig kan det være tale om svært inngripende vedtak i enkelte av sakene, basert på dels vage kriterier - og der det i tillegg kan være en fare for at man som grunnlag for vedtaket bygger på forhold som etter sin art er parallelle med forhold som er straffbare, men uten at man kan føre strafferettslig bevis for dem.

Dersom et slikt vedtak i et konkret tilfelle i realiteten må regnes som straff i henhold til Grunnloven og/eller Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), er det ingen tvil om at avgjørelsen må treffes av en domstol, før den kan gjøres gjeldende.

Det er lett å se at når vilkårene ellers fremstår som like som i tilfellene der personen faktisk er dømt for straffbare terrorhandlinger, vil det kunne være fristende for forvaltningen å benytte det alternativet der man ikke behøver å ta ut tiltale og bevise straffeskyld. Der hvor vedtaket i realiteten fremstår som en omgåelse av de strafferettslige rettssikkerhetsgarantiene, vil det være problematisk at det er forvaltningen som treffer avgjørelsen.

I andre tilfeller vil det derimot kunne være innenfor både Grunnloven og EMK, og i samsvar med den alminnelig arbeidsdeling mellom forvaltningen og domstolene, at vedtaket treffes av forvaltningen, med rett til etterfølgende prøving av vedtaket i domstolene. Det forutsetter imidlertid selvfølgelig at prosessen for øvrig tilfredsstiller de nødvendige krav til forholdsmessighet og rettssikkerhet.

Selv om det ikke foreligger rettspraksis som har avklart dette generelt, viser avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) at også administrative vedtak kan aksepteres i slike saker. Dette dreier seg imidlertid om helt konkrete vurderinger i den enkelte sak. Det er for eksempel forskjell på å vedta tap av statsborgerskap der den det gjelder selv befinner seg og har familien sin i det andre landet og ellers har svak tilknytning til Norge, enn der personen bor og har ektefelle og barn i Norge. Dette innebærer likevel i utgangspunktet bare at forholdsmessighetsvurderingen vil måtte være strengere i noen av sakene. Det betyr ikke nødvendigvis at selve ordningen med at det opprinnelige vedtaket treffes av forvaltningen, vil underkjennes.

Det er med andre ord legitimt ? i alle fall rent juridisk ? å mene det både ene eller det andre på det ene punktet i lovforslaget som flertallet i stortingskomiteen innstilte mot å vedta.

Når justisministeren beskylder stortingsflertallet for å mene at "terroristenes rettigheter er viktigere en nasjonens sikkerhet", er det imidlertid både en direkte feilaktig fremstilling av premissene og uttrykk for en uholdbar retorikk og bildebruk i et demokrati.

Det blir imidlertid også dels feil, dels betydelig overdrevet, når mange fremstiller denne delen av regjeringens forslag som et åpenbart rettstridig angrep på Grunnloven.

Det er likevel all grunn til å være generelt skeptisk til en hjemmel for rent administrativt å stemple noen som en «folkefiende», som grunnlag frata vedkommende statsborgerskapet, uten at personen er dømt for noe straffbart.  Ikke minst hvis den det gjelder ikke har reell mulighet til å ta til motmæle, fordi vedtak treffes mens personen er utenlands og ikke får kunnskap om vedtaket. Hever man blikket fra formalitetene og ser på dette i det videre landskapet disse sakene typisk foregår i, ser man også hvordan en slik hjemmel kan misbrukes politisk, med i verste fall fatale følger for den det gjelder. Eksemplene fra Storbritannia, nevnt i denne artikkelen fra 2013 i avisen The Independent, illustrerer noen av tankekorsene.

Etter min mening er det derfor klokt om Stortinget ber om grundigere utredning av denne delen av lovforslaget, før noe lignende eventuelt fremmes for Stortinget igjen. 

(​Innlegget er også publisert på min nettside Uhuru, der jeg ellers skriver om menneskerettigheter og rettsstat.)

28 kommentarer

Judas Iscariot

11.03.2018 kl.19:02

For å gjøre alt mer fornuftig og enkelt er å la alle multikulturelle integreres i sitt eget land, da er man kvitt men det meste av den galskapen og kriminaliteten som skjer, ikke bare i Norge men også hele vesten.

Disse er her ulovlig og er dyttet på oss av gale globalister, men også er et folkemord på landetsborgere.

Sjekk UN Resolution 260 (III), Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ? Article II. Men også straffeloven kapittel 16, § 101. Begge lovene sier at multikultur er et folkemord.

12.03.2018 kl.08:09

Det er da altså lettere å ta ungene fra folk flest, en det er å ta passet fra en mulig terrorist...

CMS

12.03.2018 kl.08:39

Det blir mer og mer tydelig at europeiske politikere ikke planlegger for en fremtid med de forskjellige nasjonalstater som vi har idag...

Listhaug er ingen "fornuftens stemme", hun er en distraksjon! Få øya utenfor Norges grenser og du vil bli sjokkert over alt de ikke skriver om. Noe som kan bli aktuelt for oss fremover er situasjonen i Sør-Afrika. Søk på Lauren Southern og Sør-Afrika på YouTube og se selv. Eller søk på hva som skjer med white farmers og andre hvite der.

T.o.m svarte der nede lengter tilbake til apartheid-tiden...

PS: Stikk motsatt av hva vi får trykket over oss er vestlige de minst rasistiske folka på kloden! Jævlene som trekker i trådene er de ekte rasistene. Akkurat som i USA. Det er det demokratiske partiet som var slave- og rasismepartiet, og er det den dag idag. De klarer jo ikke å tenke på annet enn legning og hudfarge og mener t.o.m at det er rasistisk å være fargeblind. Det var hvite som var de første til å AVSKAFFE slaveri, mens i f.eks Afrika og Midt-Østen foregår det den dag idag. Når skal folk våkne?

Torbjørn Andersen

12.03.2018 kl.09:16

"Mange har med rette reagert på justisministerens uakseptable retorikk", innleder artikkelforfatteren/advokaten med. Med sin egen kritiske retorikk tar han politisk side i saken. Antar at et betydelig flertall i folket støtter Listhaug i hennes uttalelser, for hun jo rent saklig ganske så rett. Man må være advokat for ikke å innse at hvert ord til Listhaug er saklig korrekt i denne sak.

Marchus Stensrud

12.03.2018 kl.10:44

Godt skrevet

Hurmf

12.03.2018 kl.11:41

Er det ikke så at politikere/Storting som vedtar lover og reguleringer og domstolene kan ikke annet enn forholde seg til det som står i lovverket.

Domstolene kan ikke synse og mene noe som helt, de er forpliktet til å følge lovverket.

Ergo: stortinget kan vedta en lov som forbyr fremmedkrigere å komme inn i landet, domstolene kan ikke annet enn og forholde seg til lovverket, hvilket vil si hva stortinget har bestemt.

Katt

12.03.2018 kl.11:47

Nei. Det er domstolenes oppgave å passe på at lovverket er sånn det skal.

Kongen - Stortinget - Domstolene er tredelingen i makten i Norge.

Einar Schie

12.03.2018 kl.11:47

Det som forekommer meg ganske klart er at om det er noe som ikke fører fram så er det tirader av juridisk komplserte analyser, og endeløse politiske demokraters teorier. Når det gjelder jussens og politikkens vanvidd kan det holde med å minne om Mullah Krekar. Det var på høy tid for verden å få en frittalende ærlig Predident i USA, og det er på høy tid at noen tar bladet fra munnen også her i Norge.

Arthur Benneche

12.03.2018 kl.12:17

Dette er mennesker som har sverget sin troskap ti IS og Kalifatet og med dette frasakt seg sitt Norske statsborgerskap. Hvorfor disse skal da slippes inn i Norge er meg en gåte.

Niri Baklid

12.03.2018 kl.12:38

Listhaug veit sjølsagt at det er en terrorist når hun ser ham. Det er ikke nødvendig at han er dømt i en domstol.

Jan

12.03.2018 kl.12:48

Det siste året har Jonas Gahr Støre og andre fra Arbeiderpartiet en rekke ganger koblet Fremskrittspartiet på terroren i 2011. Det synes jeg er langt grovere enn noe Listhaug har ytret.

I romjula lirte f.eks Støre av seg dette:

? Jeg gikk med en vond følelse, for jeg er helt sikker på at hvis det hadde vært en annen type attentat der gjerningsmannen var muslim og hadde vært aktiv i en menighet, ville det kommet krav om at den menigheten måtte bli endevendt. Det ble ikke gjort med Frp etter 22. juli.

Han mener altså at Frp burde vært endevendt etter terroren.

Hva synes advokaten om det?

V

12.03.2018 kl.13:11

Hehe, forståelig hvorfor blåsiden åpnet for å tillate flere doble statsborgerskap. Enklere å bli kvitt folk som ikke oppfører seg....

Freud

12.03.2018 kl.13:33

Listhaug er en fanatiker, og manisk opptatt av å knekke muslimene. Hun er en fare for Norge, for Regjeringen og for FrP. På lang sikt vil hennes såkalte popularitet synke sterkt.

ABB meldte seg ut av FrP 10 år før attentatet hans.

Petter Smart

12.03.2018 kl.14:02

Jeg synes Jon fremstiller dette galt. HVA er det som går under "av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser" bortsett fra fremmedkrigere og terrorister?

Vær konkret! Det er klart at Listhaug ikke har brukt samme ordlyd som i lovforslaget, men det er idiotisk å bruke det som kritikk i og med at ordbruken i lovforslaget er av juridisk art.

Jeg vil stille spørsmlålet - hva er mest legitimt:

- Å ta barn fra foreldre uten dom?

- Å ta ett statsborgerskap fra terrorister?

Ja barn kan leve under forhold som er ille, men ØKNINGEN i skade et barn SOM ALLEREDE lever under dårlige forhold har ved å gå via domstol virker beskjeden. Likevel er det stort sett AKUTT behov for å ta dem fra foreldrene.

Hva er ØKNINGEN i skade for rikets sikkerhet at en terrorist eller fremmedkriger kan bevege seg fritt i Norge etter hjemkomst fra frontlinjene? Vesentlig mye større enn for barnet vil jeg si.

Emosjonelt vil mange kanskje si at det å redde barnet er viktigst, men siden artikkelforfatteren gjerne ville diskutere fakta og ikke følelser så er det mer rimelig å innføre strakstiltak for fremmedkrigeren enn for barnet.

Robert

12.03.2018 kl.14:02

Niri Baklid fornekter seg fortsatt ikke.

Kongen av Numedal vet alt

Bibi

12.03.2018 kl.14:12

Da kommer jeg ikke til å stemme AP neste gang.

knut

12.03.2018 kl.14:20

Kritikken fra Listhaug rammer først og fremst Venstre som er en del av regjeringen. Venstre stemte sammen med KRF, AP og resten av partiene unntatt Høyre/FRP mot forslaget. Det er vel derfor Grande reagerer så kraftig mot Listhaug sammen med et stort flertall av Høyre folk. Solberg må forstå at dersom hun fortsatt får Listhaug til å ture fram som hun gjør kommer Venstre til å forlate regjeringen og KRF kan de bare glemme. Uten Listhaug ville antakelig også KRF vært en del av regjeringen.

Nils Svendsen

12.03.2018 kl.14:22

Poenget er å hindre terrorister i å komme tilbake til Europa. Å ta fra dem reisedokumentene. Det nekter altså AP regjeringen å gjøre. Vi fratar råkjørere lappen på stedet, også kan de ta saken til domstolene for overprøving. Råkjørere er tydeligvis farligere enn terrorister og torturister ifølge AP.....

Kim Steinar Kjærner-Strømberg

12.03.2018 kl.15:00

Dette har jo blitt prøvet i EMD. 8 mars 2017 slo EMD fast at Britiske myndigheter var i sin fulle rett til å statsborgerskapet, til en sundaneser, som var mistenkt for terror sammen med al-Shabaab. Han gikk til retten som ble anket til EMD. EMD fastslo at britiske myndigheter har all rett på sin side til å ta statsborgerskapet til personer som er mistenkt for terror.
Dette betyr at Regjeringen faktisk har en domstolsavgjørelse fra EMD som har forrang i forhold til norske domstoler.
Denne avgjørelsen har medført at både Finland og UK har implementert dommen som en del av sitt lovverk.

Kim Steinar Kjærner-Strømberg

12.03.2018 kl.15:29

Mer om dommen fra EMD kan man lese her:
https://amp.theguardian.com/uk-news/2017/mar/09/terror-suspects-british-citizenship-european-ruling

Erik

12.03.2018 kl.16:20

Er det domstolene som tar barna fra foreldre også, eller er det et forvaltningsvedtak i barnevernet?

Røy

12.03.2018 kl.17:20

Me kan'kje ta frå dei passet, vettu. Me må istaden ønska dei attende med blomar, musikkorps og alle TV-kanalar testades på direktesending når dei kjeme tebake te landet. Det tykkje eg e det minsta dei bør kunna kreva frå oss. Vonar ikkje den tida dei har vært vekke ska ta frå dei noke inntening i trygderettane frå NAV hellor, det må me passa på at dei får. Kanskje ein god ekstra jobb for sosionomane, det?

Arild

12.03.2018 kl.17:50

Mennesker som har doble statsborgerskap burde det være forholdsvis enkelt å frata det ene, det er helt unødvendig med domstolsbehandling. Er vedkommende uenig kan de gå til domstolene.

Det er vel ikke snakk om å frata noen deres eneste statsborgerskap?

Judas Iscaroit

12.03.2018 kl.19:05

Litt ironisk at MSM holder tett om at folk som er for en stabil etno stat blir stoppet på grensen til England fordi dem skal enten holde en tale eller være reporter og er hvite. Mens kjente islamske terrorister får fritt passere og ente oppholde seg og bosette seg i England.

Bjarne

12.03.2018 kl.19:30

Niri Baklid, Hadde du satt deg inn i saken hadde du sett at det er Politiet eller PST som i utgangspunktet skal innstille til tap av pass og statsborgerskap FØR det skal/kan inndras.

hmm

13.03.2018 kl.08:28

Politiet tar førerkort uten dom?

Barneværnet tar barn uten dom?

er det ikke slik?

Judas Iscaroit

13.03.2018 kl.22:17

Oppdatert informasjon. Hvis du er hvit person og distribuerer HBTQ informasjon til muslimer i England, blir du arrestert for å være en terrorist å kastes ut av landet. Mens ISIS krigere uten problemer kan komme inn og bosette seg i England, pluss få stønad.

Jepp, her ser vi hvor prioriteringen til rettsystemet i Europa er for tiden.

Anne K.Hansen

16.03.2018 kl.13:54

Bråkepartiene AP,SV,KRF,Venstre,Rødt og tildels Sp er partiene som gjør fluer til elefanter og lager bråk og uro for det minste som kommer fra Frp og Høyre. Selv kan de si det som måtte passe dem, rakke ned på Høyre og Frp så det hyler,samt enkeltpersoner i nevnte partier.

På høy tid disse bråkmakerne som skaper så mye uro og utrygghet i Norge begynner å feie for egen dør. Det eneste riktige for dem er hva dem selv mener. De er ute etter å felle regjeringen og ta enkeltpersoner, spesielt Sylvi Listhaug. Alt ho sier vries og vrenges på istedet for å ta poenget.Media er eksperter på å sverte Listhaug og Frp, mange henger seg på. Det er skammelig og smakløst. Norge og borgerne trenger en av landets beste politiker,Sylvi Listhaug. Begynn å ta poenger og tenk på norges fremtid istedet for å rase i sinne i ukevis, dere såkalte "feilfrie politikere" med media som størtse pådriver.

Skriv en ny kommentar